SUOMEN ARVOSTELIJAIN LIITON JAOKSET

Liitolla on viisi taiteenalakohtaista jaosta: elokuvajaos, kirjallisuusjaos, kuvataidejaos, musiikkijaos sekä tanssi- ja teatterijaos. Ne järjestävät erityisesti omaan alaansa kohdistuvaa toimintaa. Jaokset kuuluvat oman alansa arvostelijain maailmanliittoon osallistuen niiden toimintaan. Lisäksi liitolla on yksi alueellinen osasto, Turun osasto.

JAOSTEN TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

1. Liitolla voi olla eri taiteenalakohtaisia ja alueellisia jaoksia. Niiden toimirajat päättää päällekkäisyyksien välttämiseksi liiton hallitus. SARV:n jäseneksi hyväksytty liitetään automaattisesti yhden taiteenalakohtaisen jaoksen jäseneksi ensisijaisesti ilmoittamansa pääalan mukaan. Alueelliseen jaokseen jäsen kuuluu ensisijaisesti ilmoittamansa osoitteen mukaan.

2. Jaokset toimivat itsenäisesti. Ne eivät kuitenkaan voi tehdä liiton nimissä taloudellisia tai muita sitoumuksia. Jaoksen toiminnasta on jaoshallitusten informoitava liiton puheenjohtajaa ja hallitusta etukäteen. Julkiset lausumat ja kannanotot on ennen julkaisemistaan hyväksytettävä liiton puheenjohtajalla ja saatettava tiedoksi liiton hallitukselle.

3. Jaoksilla on vuosikokous kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa. Kokoukseen kutsutaan kaikki SARV:n jaoksen toimialan pääarvostelualueekseen ilmoittaneet jäsenet, joilla on myös äänioikeus kokouksessa.

4. Vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja valitsee jaoksen puheenjohtajan sekä vähintään 3 muuta hallituksen jäsentä toimikaudelle, joka on jaoksen vuosikokousvälin mukaisesti joko yksi- tai kaksivuotinen.

5. Jaosten talouden ja kirjanpidon hoitaa liitto oman taloutensa ohessa. Kuluja aiheuttavasta toiminnasta on sovittava aina erikseen liiton kanssa.

6. Liitto hakee avustuksia arvostelijoiden eri taiteenalojen kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen jäsenmaksuihin ja kokousmatkoihin. Liitto tekee myös saatujen avustusten tilitykset.

Hyväksytty SARVin hallituksen kokouksessa 8.10.2008
Vahvistettu syyskokouksessa 29.11.2008

bursa escort