Oppilaitoksille, yrityksille ja yhteisöille tarjotut oikeusvarmat käyttöluvat varmistavat, että teosten vastuullinen kopioiminen on vaivatonta. Kattavilla käyttöluvillaan Kopiosto varmistaa luovalle alalle kuuluvat korvaukset teosten käytöstä.

Kopiostolta kattavia käyttölupia

Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja muiden teosten kopiointiin ja käyttöön. Oppilaitoksille ja yrityksille tarjottavat kopiointiluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää teosten käyttölupia myös kirjastoille, arkistoille ja museoille näiden kokoelmiin sisältyvien vanhojen aineistojen avaamiseen verkkoon tai tutkimuskäyttöön. Kirjastoille tarjolla on kirjojen kuvituksen verkkokäyttöön suunnattu lupa.

Suurin osa Kopioston myöntämistä teosten käyttöluvista on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja sopimuslisenssilupia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi oppilaitos tai yritys voi hankkia Kopiostolta hyvin kattavan käyttöluvan, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt järjestön toimimaan kyseisellä teosten käyttöalueella sopimuslisenssiorganisaationa.

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että teosten käyttäjät saavat oikeusvarman ja kattavan käyttöluvan. He voivat käyttää teoksia monipuolisesti ja vastuullisesti, tekijänoikeuksia kunnioittaen. Tekijät, kustantajat ja muut oikeudenhaltijat saavat puolestaan kohtuullisen korvauksen teostensa ja muiden suojan kohteiden käytöstä.

Tutustu Kopioston kattaviin käyttölupiin

Lupia myös uudenlaiseen teosten käyttöön

Vakiintuneiden käyttölupiensa lisäksi Kopiosto kehittää myös uusia luparatkaisuja. Vuonna 2023 uudistetun tekijänoikeuslain myötä Kopiosto-valtakirjan kattavuutta laajennettiin. Muutosten vuoksi tekijöiden ja kustantajien tuli päivittää Kopiostolle antamansa valtuutus. Näin varmistetaan, että teosten oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat korvaukset myös teosten uusista käyttötavoista.

Viime aikoina Kopiosto on kehittänyt käyttölupiensa ehtojen ymmärrettävyyttä. Oppilaitosten kopiointiluvan lupaehtoja selkeytettiin ja visualisoitiin vuonna 2022. Selkeät ja yksinkertaiset lupaehdot auttavat opettajia käyttämään teoksia luvan ehtojen mukaisesti. Vuonna 2023 Kopiosto jatkoi tätä työtä yritysten ja yhteisöjen kopiointilupien ehtojen muotoilulla.

Tekijänoikeuskorvauksilla apurahoja ja muita palveluita

Painettujen julkaisujen ja verkkosivuilla olevien teosten kopioinnista kerätyt tekijänoikeuskorvaukset maksetaan Kopioston jäsenjärjestöjen kautta teosten tekijöille ja kustantajille. Järjestöt jakavat korvaukset edustamansa alan tekijöille apurahoina ja palkintoina tai järjestävät muutoin alaa hyödyttäviä palveluita. Kustantajajärjestöt maksavat valtaosan saamistaan korvauksista suorina tilityksinä kustantajille.

Kopiosto myöntää sopimuslisenssin nojalla käyttölupia myös sellaisten tekijöiden puolesta, jotka eivät ole antaneet valtuutusta teostensa lisensointiin. Tämän takia Kopioston jäsenjärjestöt ovat velvollisia jakamaan korvauksia kaikille edustamansa alan tekijöille, ei vain järjestön jäsenille.

Kopiostolta koulutuksia ja tekijänoikeusneuvontaa

Kopiosto edistää luovan alan toimintamahdollisuuksia osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamalla muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön. Se tarjoaa myös tekijänoikeuswebinaareja ja yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa jäsenjärjestöjensä jäsenille. Kopiosto-valtakirjan antaneita tekijöitä ja kustantajia Kopiosto auttaa teosten luvattoman käytön valvonnassa yhdessä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n kanssa.

Teosten käyttäjille, kuten oppilaitoksille, Kopiosto tiedottaa tekijänoikeuslupien sallimista teosten käyttötavoista. Vuosittain Kopiosto pitää opettajille ja opetushenkilöstölle noin 100 koulutusta tekijänoikeudesta ja teosten käyttöluvista sekä ylläpitää tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen tarkoitettua Kopiraittila-sivustoa.

***

Kopiosto säkerställer att ersättning betalas för kopiering av verk

Med rättssäkra användningslicenser för läroanstalter, företag och sammanslutningar ser man till att det är enkelt att kopiera verk på ett ansvarsfullt sätt. Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Kopiosto erbjuder heltäckande användningslicenser

Kopiosto säljer licenser för kopiering och användning av upphovsrättsskyddade publikationer och andra verk. Kopieringslicenserna för läroanstalter och företag hör till Kopiostos mest etablerade licensprodukter. Förutom detta beviljar Kopiosto användningstillstånd också till bibliotek, arkiv och museer för att gammalt material som dessa har i sina samlingar ska kunna användas på webben eller för forskning. För bibliotek finns en licens för användning av bokillustrationer på webben.

Största delen av användningslicenserna som Kopiosto beviljar är sådana avtalslicenser som avses i upphovsrättslagen. Det innebär att exempelvis en läroanstalt eller ett företag kan skaffa ett mycket heltäckande användningstillstånd från Kopiosto, eftersom undervisnings- och kulturministeriet har godkänt organisationen som avtalslicensorganisation på ifrågavarande användningsområde för verken.

Genom avtalslicenssystemet kan verkens användare få en rättssäker och heltäckande användningslicens. De kan använda verken mångsidigt och ansvarsfullt, med respekt för upphovsrätten. Upphovspersoner, förläggare och andra rättsinnehavare får för sin del en skälig ersättning för användningen av verk och andra skyddade objekt.

Läs om Kopiostos täckande användningslicenser

Licenser även för nya sätt att använda verk

Förutom de etablerade användningslicenserna tar Kopiosto även fram nya licenslösningar. I och med reformen av upphovsrättslagen år 2023 utvidgades Kopiosto-fullmaktens omfattning. På grund av ändringarna skulle upphovspersonerna och förläggarna uppdatera fullmakten de gett till Kopiosto. På det sättet säkerställs att verkens rättsinnehavare får de ersättningar de har rätt till även för nya sätt att använda verk.

Under den senaste tiden har Kopiosto gjort villkoren i sina användningslicenser mer begripliga. Villkoren i kopieringslicensen för läroanstalter förtydligades och visualiserades år 2022. Tydliga och enkla licensvillkor gör det lättare för lärarna att använda verk i enlighet med villkoren. År 2023 fortsatte Kopiosto detta arbete genom att omformulera villkoren i kopieringslicensen för företag och sammanslutningar.

Upphovsrättsersättningarna möjliggör stipendier och andra tjänster

Upphovsrättsersättningar som samlats in för kopiering av tryckta publikationer och verk på webbplatser betalas via Kopiostos medlemsorganisationer till verkens upphovspersoner och förläggare. Organisationerna fördelar ersättningarna till upphovspersonerna inom sitt område i form av stipendier och priser eller ordnar tjänster som på annat sätt gynnar branschen. Förläggarorganisationerna delar ut merparten av ersättningarna som direkta utbetalningar till förläggarna.

Med stöd av avtalslicensen beviljar Kopiosto användningslicenser även för upphovspersoner som inte har gett fullmakt att licensiera sina verk. På grund av detta är Kopiostos medlemsorganisationer skyldiga att dela ut ersättningarna till alla upphovspersoner inom den bransch de representerar, inte enbart till organisationens medlemmar.

Kopiosto ordnar utbildningar och upphovsrättsrådgivning

Kopiosto främjar den kreativa branschens verksamhetsmöjligheter genom att delta i den samhälleliga debatten och genom att påverka bland annat upphovsrättslagstiftningen. Kopiosto ordnar även upphovsrättswebbinarier och allmän upphovsrättslig rådgivning för medlemsorganisationernas medlemmar. Kopiosto hjälper upphovspersoner och förläggare som gett en Kopiosto-fullmakt med att övervaka olovlig användning av verk tillsammans med Upphovsrättens informations- och övervakningscentral TTVK.

Kopiosto informerar verkens användare, såsom läroanstalter, om sätt att använda verken som är tillåtna enligt upphovsrättslicenserna. Kopiosto ordnar årligen ca 100 utbildningar om upphovsrätt och användningslicenser för lärare och undervisningspersonal samt upprätthåller webbplatsen Kopiraittila som man kan använda för att undervisa om och lära sig om upphovsrätt.

Jaa artikkeli:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
bursa escort