New Performance Turku Biennale ja Suomen arvostelijain liitto (SARV) tarjoavat yhteistyössä esittävien taiteiden kriitikolle residenssin Turussa 5.–10.9.2023.

Biennaali

New Performance Turku Biennale (NPT) järjestetään Turussa 5.–10.9.2023. New Performance Turku Biennale on ainutlaatuinen performanssitaiteen biennaali, joka esittelee taiteen ajankohtaisia virtauksia paikallisille ja kansainvälisille yleisöille. Biennaali jatkaa New Performance Turku Festivalin vuosina 2012–2021 toteuttamaa kunnianhimoista työtä performanssitaiteen teosten, tuotantojen ja yleisöjen kehittämiseksi. Syksyn 2023 New Performance Turku Biennalen ohjelmisto koostuu yli 20 taiteilijan ja taiteilijaryhmän teoksista. Teosohjelman lisäksi ohjelmisto koostuu keskusteluista, performanssiluennoista ja juhlista. Teokset sijoittuvat erilaisiin tiloihin kaupungissa: teattereihin, museoihin, gallerioihin, kaduille, puistoihin ja yhteisöllisiin tiloihin.

Biennaalin Coming Together -teema ja teosohjelmisto esittelee merkityksellisiä, kriittisiä ja leikkisiä keinoja toistemme luo pääsemiseen. Teokset tutkivat uudenlaisia tapoja suhtautua paikkoihin, yhteisöihin ja kaupungin historiaan, unelmiin ja tulevaisuuksiin. Ajankohtaiset poliittiset ja ympäristöön liittyvät kysymykset ovat läsnä useissa tapahtuman teoksissa. New Performance Turku Biennalen aikaan kaupunkiin rakentuu väliaikainen yhteisö ajan, tilan ja kokemusten jakamiseksi yhdessä.

New Performance Turku Biennalen tavoitteena on viedä toiminnan sosiaalisen, ekologisen ja ekonomisen kestävyyden periaatteita toiminnassaan yhä pidemmälle. Toiminnan keskiössä on korkean profiilin taiteilijoiden kutsuminen Turkuun ja yhteyden rakentaminen taiteilijoiden, paikallisten ja kansainvälisten yhteisöjen sekä monimuotoisten yleisöjen välille.

Kriitikkoresidenssi

Hankkeen ideana on antaa ammattikriitikolle mahdollisuus päivittää ammattitaitoaan, tuoda esiin biennaalin teemaan liittyviä taiteellisia kysymyksiä sekä luoda vuoropuhelua kriitikoiden ja taiteilijoiden välille. Kriitikon taustaksi sopii monenlainen kokemus esittävien taiteiden kriitikon työstä. Tärkeintä on, että hänellä on kiinnostusta pohtia biennaalin tarjontaa kritiikin näkökulmasta.

Kriitikon odotetaan kirjoittavan yksi essee tai laajempi biennaalikatsaus New Performance Turku Biennalesta Kritiikin Uutisiin. Esseessä/katsauksessa kriitikko voi tarkastella performanssibiennaalia eri näkökulmista, esimerkkeinä osallistumiskokemus useammassa teoksessa. Teksti voi olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Esseestä/katsauksesta maksetaan 500 euron palkkio. Residenssikriitikolle tarjotaan matkat ja hotellimajoitus Turussa sekä liput seurattaviin esityksiin.

Valitun kriitikon kanssa sovitaan erikseen tekstin julkaisuajankohdasta.

Haku on päättynyt.

Lisätietoja:
www.newperformance.fi
Suomen arvostelijain liitto, toiminnanjohtaja Riikka Laczak, info@sarv.fi
New Performance Turku Biennale, toiminnanjohtaja Anni Sundbacka, anni@newperformance.fi

///

Residenskritiker sökes till Åbo!

New Performance Turku Biennale och Finlands kritikerförbund (Suomen arvostelijain liitto, SARV) erbjuder tillsammans en residensvistelse för en scenkonstkritiker i Åbo 5.–10.9.2023.

Biennalen

New Performance Turku Biennale (NPT) arrangeras i Åbo 5.–10.9.2023. New Performance Turku Biennale är en unik biennal för performancekonst, som presenterar aktuella strömningar inom konsten för lokal och internationell publik. Biennalen fortsätter det ambitiösa arbete New Performance Turku Festival utfört 2012–2021 för att inom performancekonsten utveckla verk, produktioner och publik. Programmet vid New Performance Turku Biennale hösten 2023 omfattar verk av över 20 konstnärer och konstnärsgrupper. Vid sidan av verkprogrammet består programmet av diskussioner, performansföredrag och fester. Verken placeras i olika utrymmen i staden: teatrar, museer, gallerier, gator, parker och utrymmen för olika samfund.

Biennalens tema Coming Together och verkprogrammet presenterar betydelsefulla, kritiska och lekfulla sätt att nå varandra. Verken utforskar nya sätt att förhålla sig till platser, kollektiv och till stadens historia, drömmar och framtid. Aktuella politiska och miljörelaterade frågor är närvarande i flera av evenemangets verk. Medan New Performance Turku Biennale pågår byggs ett temporärt samfund upp i staden för att dela tid, rum och upplevelser.

Målet för New Performance Turku Biennale är att inom verksamheten föra principerna för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet allt längre. Centralt inom verksamheten är att bjuda in högprofilerade konstnärer till Åbo och skapa kontakt mellan konstnärer, lokala och internationella samfund samt en mångfald av publik.

Kritikerresidens

Idén med projektet är att erbjuda en proffskritiker chansen att uppdatera sin yrkeskunskap, föra fram konstnärliga frågor kopplade till biennalens tema samt skapa en dialog mellan kritiker och konstnärer. Många slags erfarenheter av scenkonstkritik passar som bakgrund för kritikern i fråga – det viktigaste är att hen hyser ett intresse för att begrunda biennalens utbud ur kritiksynvinkel.

Kritikern förväntas skriva en essä eller en bred biennalöversikt om New Performance Turku Biennale i Kritiikin Uutiset. I essän/översikten kan kritikern granska performancebiennalen ur olika synvinklar, till exempel erfarenheten som deltagare i flera olika verk. Texten kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

För essän/översikten betalas ett arvode på 500 euro. Residenskritikerns resor till Åbo ersätts, liksom hotellogi och biljetter till föreställningarna hen följer med.

Publicering av texten sker enligt överenskommen tidpunkt med kritikern.

Mera information:
www.newperformance.fi
Finlands kritkerförbund (Suomen arvostelijain liitto), verksamhetsledare Riikka Laczak, info@sarv.fi
New Performance Turku Biennale, verksamhetsledare Anni Sundbacka, anni@newperformance.fi

///

Critic Sought for a Residency in Turku!

New Performance Turku Biennale and The Finnish Critics’ Association (SARV) are offering a residency in Turku for a critic of the performing arts from September 5 to 10, 2023.

The Biennale

New Performance Turku Biennale (NPT) will take place in Turku from September 5 to 10, 2023. New Performance Turku Biennale is a unique performance art biennale that showcases current trends in the artform to local and international audiences. The Biennale continues the ambitious work around the advancement of performance art works, productions and audiences begun by the New Performance Turku Festival between 2012–2021. The Biennale’s 2023 fall program consists of works by more than 20 artists and artist groups as well as discussions, performance lectures, and parties. The artworks are located in various spaces around the city such as theatres, museums, galleries, streets, parks and community spaces.

The Biennale’s theme, Coming Together, brings together artworks seeking to present meaningful, critical and playful ways of finding each other. The works explore new ways of relating to places, communities and the city’s history, dreams, and futures. Current political and environmental issues are also dealt with in many of the included pieces. During the New Performance Turku Biennale, a temporary community will form in the city for the communal sharing of time, space, and experiences.

New Performance Turku Biennale aspires to develop the goals of social, economic, and environmental sustainability even further in the long term, inviting high-profile artists to Turku as well as building genuine interaction between the artists, local and international communities, and diverse audiences.

Critic’s Residency

The collaborative project between SARV and NPT aims to give professional critics an opportunity to renovate their skillset, to raise artistic questions related to the theme of the biennale, and to create a dialogue between critics and artists.

A variety of backgrounds in critiquing performance art could be suitable for the future resident. What’s most important is that the applicant has an interest in thinking about what the Biennale has to offer from an art critic’s point of view.

The chosen critic is expected to write an essay or a broader overview of the New Performance Turku Biennale for the Association’s periodical Kritiikin Uutiset. In their essay/review, the critic might look at the performance biennale from different perspectives, drawing from their experience of participating in various performances. The final text may be written in Finnish, Swedish or English.

A fee of 500 euros will be paid for the essay/review. The critic-in-residence will also be provided with trips and hotel accommodation in Turku, as well as tickets to the Biennale’s performances.

The produced text’s publication date will be agreed on separately with the chosen critic.

More Information:
www.newperformance.fi
Executive director of The Finnish Critics’ Association Riikka Laczak: info@sarv.fi
Executive director of the New Performance Turku Biennale Anni Sundbacka: anni@newperformance.fi

Jaa artikkeli:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
bursa escort